Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”).

W związku z tym, chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest BAT Agrar sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Usługowa 6, 73-110 Stargard, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000089527. Mogą Państwo kontaktować się z nami pisząc na adres: BAT Agrar Sp. z o.o. ul. Usługowa 6, 73-110 Stargard bądź pod numerem telefonu: 00 48 91 47 13 756 oraz adresem e-mail: info@atr-agrohandel.pl.

Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

Przetwarzane przez nas dane osobowe to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa i zostały pozyskane przy zawieraniu umowy/umów bądź podczas wypełnienia przez Państwa formularzy danych Klienta na potrzeby zawarcia umowy. Są to m.in. następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL/numer NIP (opcjonalnie), dane dot. dokumentu tożsamości), dane adresowe (adres zamieszkania) oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail – opcjonalnie lub za zgodą).

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych? Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (dotyczy przede wszystkim wniosków o zawarcie umów kredytu kupieckiego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. realizacja obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 5. prowadzenie marketingu oferowanych przez nas produktów i świadczonych przez nas usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 6. dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
 7. tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umów i ich wykonania, rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi.

W przypadkach, gdy będą Państwo wnioskowali do nas o przyznanie kredytu kupieckiego, Państwa dane osobowe mogą być przez nas automatycznie przetwarzane, w tym profilowane. Dzięki temu będziemy mogli dopasować naszą ofertę Państwa potrzeb, a także podjąć decyzję odnośnie zawarcia 
z Państwem umowy kredytu kupieckiego. W wyjątkowych sytuacjach będziemy mieli prawo odmówić podpisania z Państwem umowy kredytu kupieckiego, jeśli wcześniej nie wywiązali się Państwo 
z innych umów i zalegają Państwo z płatnościami na rzecz innych podmiotów.

Do jakich odbiorców będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będziemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: tj. podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, spedycyjne, transportowe oraz innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom, biurom informacji kredytowych. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych, windykacyjnych, podmiotom z naszej grupy kapitałowej – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu tego okresu archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania zawartych z nami umów i związany z tym okres niezbędny do wykonania tych umów, zaś po wygaśnięciu tych umów dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. prawo żądania sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych (tj. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy, a przy tym przetwarzanie te odbywa się 
 7. w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymania od nas podanych wyżej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania by te dane zostały przekazane do innego administratora).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody 
w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. działania marketingowe), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na adres wskazany powyżej.