Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

Producent:

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu

Zapytaj o ofertę przez telefon lub e-mail
Zamów przez
telefon lub e-mail
  • Doskonałe zwalczanie chwastów jednoliściennych, także wieloletnich
  • Szeroki zakres rejestracji
  • Zwiększona skuteczność w warunkach suszy
  • Możliwość stosowania w mieszaninach z innymi preparatami
  • Najwyższa jakość produktu dzięki technologii ISO-link
  • Substancja aktywna – Fluazyfop-P-butylowy
Skład
Składnik g/kg
Fluazyfop-P-butylowy 150
Dawkowanie

Burak cukrowy:

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa - dawka 1,0 l/ha
perz właściwy - dawka 2,0 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,0 l/ha

Plantacje produkcyjne  - termin stosowania: zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi (BBCH12-35).

Plantacje nasienne - termin stosowania: zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:

1. Środka nie stosować w mieszaninie ze środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów dwuliściennych.
2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, (jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie) lub po przerywce, gdy chwasty pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.


Ziemniak:

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, owies głuchy - dawka 1,0 l/ha
perz właściwy, włośnica zielona - dawka 1,7 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 -1,7 l/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40).

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Rzepak ozimy:

Chwasty wrażliwe:

samosiewy zbóż, miotła zbożowa:
jesienią - dawka 2,0 l/ha
wiosną - dawka 0,75 - 2,0 l/ha

perz właściwy:
jesienią - dawka 2,0 l/ha
wiosną - dawka 2,0 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Stosowanie środka ochrony roslin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Uwagi:

1. Niższe dawki środka stosować we wcześniejszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej.
2. W uprawach przeznaczonych na wielokrotny zbiór (w miarę osiągania przez nie wielkości handlowej) - okres od zabiegu do pierwszego zbioru nie może przekroczyć okresu karencji podanego w dalszej części etykiety.
3. Termin stosowania środka wyznacza termin karencji.

- zwalczanie chwastów rocznych np.: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego oraz samosiewów zbóż - środek stosować od fazy 2 liści do fazy krzewienia.
- samosiewy zbóż - dawka 0,3-0,75 l/ha,
- chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa - dawka 0,75-1,6 l/ha
- zwalczanie perzu właściwego- środek stosować w fazie 4-10 liści perzu - dawka 2,0-2,5 l/ha
- zwalczanie wiechlin - dawka 2,0-2,5 l/ha

Uwaga!

Dawkę 2,0 l/ha stosować do zwalczania perzu w uprawie buraka pastewnego i rzepaku jarego.
Dawkę 2,0-2,5 l/ha stosować do zwalczania perzu właściwego w uprawie pozostałych roślin uprawnych.
Środek w dawce 2,5 l/ha stosować, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.


Burak pastewny:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Rzepak jary:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 -2,0 l/ha

- do zwalczania chwastów rocznych (miotła zbożowa w fazie 2-4 liści)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 -1,0 l/ha

- do zwalczania perzu właściwego (w fazie 4-6 liści): Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
- do zwalczania samosiewów zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 -0,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12), nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH 50).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga!

Dawkę 0,6 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.


Gryka, słonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha

Termin stosowania:
- gryka - stosować po wschodach gryki, od fazy 2-4 liści gryki (BBCH 12-14), nie później niż do ukazania się pąków kwiatów (BBCH 50);
- słonecznik - stosować od momentu rozwiniętej pierwszej pary liści (BBCH 12) do momentu wytworzenia przez roślinę uprawną szóstej pary liści (BBCH 16);
- len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona - stosować od fazy jodełki (ok. 10 cm wysokości) do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50);
- mak - stosować najlepiej w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), ale nie później, niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 50).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha

Termin stosowania:
-  łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny - stosować od fazy 2-4 liści łubinu (BBCH 12-14), przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30-33), nie później niż do ukazania się pąkówkwiatowych (BBCH 50);
-  bobik - stosować po wykształceniu przez bobik co najmniej 2-3 liści (BBCH 12-13) do początku rozwoju kwiatostanu i przed wysunięciem pąków kwiatowych z liści (BBCH 50);
-  groch siewny jadalny na suche nasiona, groch pastewny na suche nasiona - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez groch 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50);
- soja - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu przez soję 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Cykoria korzeniowa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Chmiel:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od rozwinięcia się 1-2 pary liści (BBCH 11-12) ale nie później, niż przed ukazaniem się pąków kwiatostanowych (BBCH 50) lub po zbiorze chmielu (BBCH 90-92).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka, malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji.
W przypadku truskawki - zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji (BBCH 11-12) do momentu pojawienia się pierwszych pąków kwiatowych (nadal zamkniętych) (BBCH 56-57) lub po zakończeniu zbiorów (>BBCH90).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, salsefia, rzepa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,6 l/ha
Termin stosowania: - marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, salsefia, rzodkiew, rzodkiewka - stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi,
- burak ćwikłowy - stosować po wschodach od fazy 2 liści (BBCH 12), gdy burak zakryje nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi,
- chrzan - stosować po wschodach chrzanu i chwastów jednoliściennych, od fazy 2 liści (BBCH 12) i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej, przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 18),
- rzepa, brukiew - stosować po wschodach od fazy 4 liści (BBCH 14) do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 


Seler korzeniowy:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka, cebula uprawiana na zielony szczypior, czosnek, por uprawiany z siewu, por uprawiany z rozsady:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania: - cebula uprawiana z siewu - stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18) 

Uwaga:
nie stosować bezpośrednio po wschodach cebuli i w fazie kolanka (BBCH 009-011);
- cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki, szalotka - stosowaćpo 7-14 dniach od sadzenia (BBCH 12-14), do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18);
- czosnek - stosować po wschodach, nie wcześniej niż przy wysokości roślin czosnku 5- 10 cm (BBCH 11-14), do fazy 6 liści (BBCH 16);
- por uprawiany z siewu - stosować od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12) do 20 cm wysokości pora (BBCH 14-18);
- por uprawiany z rozsady - stosować po przyjęciu się rozsady, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych, od fazy 3-4 liści (BBCH 13-14), do 20 cm wysokości pora (BBCH 14-18).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia, szpinak, burak liściowy (botwinka), jarmuż, szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-1,25 l/ha
Termin stosowania:
 - sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty - stosować w uprawie z siewu po wschodach sałaty, nie wcześniej, niż w fazie 2- 4 liści (BBCH 12-14), w sałacie uprawianej z rozsady stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16);- cykoria sałatowa (odmiany białe i czerwone, w tym Radicchio), endywia - w uprawie z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 2- 4 liści (BBCH 12-14), w uprawie z rozsady - środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi;
- szpinak uprawiany na nasiona, burak liściowy (botwinka), jarmuż - stosować od fazy 3 liści (BBCH 13), do momentu zakrycia przez roślinę nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi; - szczypiorek - stosować po przejściu fazy zgiętego kolanka, nie wcześniej niż od fazy flagi (BBCH 012) do fazy 6-8 liści (BBCH 16-18),

Uwaga: nie stosować bezpośrednio po wschodach i w fazie kolanka (BBCH 009-011);

- seler naciowy - środek stosować po przyjęciu się rozsady, zwyczajowo od fazy 4-6 liści (BBCH 14-16), zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi,
- pietruszka naciowa - stosować po wzejściu chwastów po wschodach rośliny od fazy 2 liści (BBCH 12), do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi,
- koper włoski - w uprawie z siewu (wprost w pole) zabieg odchwaszczania przeprowadzić po wschodach rośliny uprawnej, ale nie wcześniej, niż w fazie 4 liści (BBCH 14), w uprawie z rozsady środek stosować po przyjęciu się rozsady (BBCH 15-18) - zależnie od fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych, do momentu osiągnięcia przez roślinę 20 cm wysokości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 


Rabarbar:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-1,25 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji rabarbaru lub po zakończeniu zbiorów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Fasola szparagowa, fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona, groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, bób:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania:
- fasola szparagowa, fasola na zbiór świeżych nasion, fasola uprawiana na suche nasiona - stosować od pierwszej pary liści trójlistkowych (BBCH 13), nie później, niż przed ukazaniem się pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 50);
- groch zielony cukrowy (na strąki), groch zwyczajny na świeże nasiona, groch zwyczajny na suche nasiona, bób - stosować nie wcześniej, niż po wykształceniu 2-3 liści (BBCH 12-13) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Karczoch:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4-1,6 l/ha
Termin stosowania
Środek stosować po przyjęciu się rozsady, od 4-6 liści (BBCH14-16), do fazy rozwiniętego ósmego liścia rośliny uprawnej (BBCH18), gdy rozeta liściowa zakrywa nie więcej, niż 50 % międzyrzędzi, najpóźniej przed początkiem tworzenia się pąków kwiatowych na pędzie głównym, zależnie od fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Szparag:

Odchwaszczanie w trakcie wegetacji
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-1,25 l/ha
Odchwaszczanie po zbiorze wypustek szparagowych (łodyg jadalnych) (BBCH 08-09)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po obsypaniu wałów lub po zbiorze wypustek szparagowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Rośliny zielarskie:

Wykorzystanie na zioła
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-1,25 l/ha
Wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,6 l/ha
Termin stosowania:
W przypadku uprawy z siewu środek stosować po wschodach rośliny uprawnej od fazy 2-4 liści, w przypadku uprawy z rozsady nie wcześniej niż po 7-14 dniach po sadzeniu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste 


Rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe, krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, w okresie rozwoju części wegetatywnych (tworzenie liści, powstawanie rozety, pędu głównego i bocznych) (od BBCH 1-3), najpóźniej przed rozwojem kwiatostanów i części przeznaczonych do zbioru (BBCH 4-5), zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Wierzba:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować:
- w przypadku nowych założeń plantacji - po przyjęciu się sadzonek, nie później niż do maja,
- w przypadku plantacji istniejących - zabieg przeprowadzać po skoszeniu plantacji oraz ruszeniu wegetacji, jednak nie później, niż kwiecień /maj.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


Szkółki leśne uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-2,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach lub po sadzeniu, zależnie od sposobu uprawy i fazy wzrostu chwastów jednoliściennych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste